0

Koszyk

0 items - 0,00 zł

Nie masz żadnych przedmiotów w koszyku

ZASADY ZWROTÓW I REKLAMACJI SKLEPU INTERNETOWEGO Cziko.com.pl

§ 6
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. W sytuacji stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową lub stwierdzenia wad towaru należy poinformować o tym sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ESKULAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Krakowska 311, 32-080 Zabierzów
 4. Zaleca się złożenie reklamacji poprzez panel „zwroty i reklamacje” w zakładce „Moje konto”.

Lub poprzez wypełnienie formularza reklamacji załącznik nr 2 ).
UWAGA: W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji/zwrotu zaleca się zatytułować przesyłkę zwrotną numerem zwrotu/reklamacji.

 1. Odpowiedź na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres e-mail reklamacje@cziko.com.pl bądź listownie na adres: Sklep zoologiczny cziko.com.pl ul. Szlachecka 92 32-080 Brzezie tel. 12 290 65 77
 4. W celu przyśpieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się w uwagach opisać szczegółowo powód, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7

GWARANCJA

 1. Niektóre spośród sprzedawanych Towarów objęte są gwarancją producenta.
 2. W przypadku zakupu Towarów objętych gwarancją producenta Sprzedawca przekazuje Klientowi dokument gwarancyjny, z którego wynikają obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego.
 3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (§ 6).
 5. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 7. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w ust. 6.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) jak również Klient będący Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie online poprzez panel „zwroty i reklamacje” w zakładce „Moje konto” lub poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy załącznik nr 1 ) w terminie czternastu (14) dni od daty zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wypełnienie formularza i wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

  Sklep zoologiczny cziko.com.pl ul.Szlachecka92 32-080 Brzezie tel: 12 290 65 77 bądź e-mail reklamacje@cziko.com.pl. W tym celu Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany może (ale nie musi) skorzystać z załączonego do niniejszego Regulaminu wzoru formularza o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania towaru w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu wiadomością e-mail potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy
 7. Jeżeli Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 8. Konsument bądź Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
 10. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 11. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 16. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 17. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 18. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 20. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 21. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 22. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. Najpóźniej w chwili dostarczenia towaru Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w wersji papierowej bądź na innym trwałym nośniku informację o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy.